Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Համալսարանի մասին » Կառավարման մարմիններ » Գիտական խորհուրդ

Գիտխորհուրդ

Նամակ գրել Տպել PDF

Գիտական խորհրդի կանոնակարգը

   
Հատվածներ համալսարանի կանոնադրությունից

47. Գիտական խորհուրդը գործում է ռեկտորի նախագահությամբ:

Գիտական խորհրդի լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է: Գիտական խորհրդի նիստերը գումարվում են յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ընթացքում՝ առնվազն 8 անգամ:


48. Գիտական խորհուրդը՝

 1. հաստատում է իր կանոնակարգը.
 2. ռեկտորի ներկայացմամբ՝ հոգաբարձուների խորհրդին ներկայացնում է առաջարկություն կառուցվածքային ստորաբաժանումներ ստեղծելու, վերակազմակերպելու, լուծարելու վերաբերյալ.
 3. հատկացված ընդհանուր չափաքանակների շրջանակներում քննարկում և ընդունում է որոշումներ ԵՊԼՀ-ի ըստ կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների ընդունելության վերաբերյալ.
 4. հաստատում է կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները (այդ թվում` օրինակելի), ԵՊԼՀ-ի և կառուցվածքային ստորաբաժանումների հիմնական գործունեությունը և ուսումնական գործընթացը կանոնակարգող ներքին իրավական այլ ակտեր.
 5. քննարկում և հաստատում է կրթական ծրագրերն ըստ մասնագիտությունների և սահմանում է վճարաչափերը.
 6. քննարկում է բուհի գիտական գործունեության գլխավոր և հեռանկարային ուղղությունները, լսում գիտական հաղորդումներ ԵՊԼՀ-ում կատարվող կարևորագույն գիտահետազոտական և գիտամեթոդական աշխատանքների արդյունքների մասին.
 7. ընդունում է պատվավոր կոչումներ շնորհելու, մրցանակներ, անվանական և այլ կրթաթոշակներ տալու, ԵՊԼՀ-ի շքանշանով և մեդալով պարգևատրելու, հանրապետական ու միջազգային պարգևների և կոչումների համար թեկնածություններ ներկայացնելու, լսարաններ, ստորաբաժանումներ, անկյուններ անվանակոչելու մասին որոշումներ.
 8. հաստատում է ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների և դասախոսների, պրոֆեսորների, դոցենտների և այլ ընտրովի պաշտոնների ընտրության կարգերը և իրականացնում է ընտրության արդյունքների հաստատումը.
 9. շնորհում է գիտական կոչումներ, հաստատում ֆակուլտետների դեկանների, ամբիոնների վարիչների, պրոֆեսորադասախոսական համակազմի թափուր պաշտոնների տեղակալման մրցույթների արդյունքները.
 10. ԵՊԼՀ-ի գործունեության բնագավառներին, նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան` լիազոր մարմին է ներկայացնում առաջարկություններ ԵՊԼՀ-ի գործունեության հիմնական ուղղությունների, այդ թվում` նոր մասնագիտություններով կրթական ծրագրեր ներդնելու և իրականացնելու վերաբերյալ.
 11.  ռեկտորին առաջարկություններ է ներկայացնում ԵՊԼՀ-ի եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշվի նախագծի վերաբերյալ.
 12. քննարկում և հրատարակության է երաշխավորում մենագրություններ, դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, ժողովածուներ և այլ նյութեր.
 13. ըստ անհրաժեշտության ստեղծում է գիտական խորհրդին կից գործող մշտական և ժամանակավոր հանձնաժողովներ, սահմանում դրանց կառուցվածքը, կազմերի ձևավորման կարգը  և աշխատակարգը.
 14. իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից և սույն Կանոնադրությունից բխող այլ լիազորություններ.
 15. քննարկում և հաստատում է ըստ մասնագիտությունների ուսման վարձավճարի չափը:


49. Գիտական խորհրդի անդամների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել 60-ը, որի առնվազն 50 տոկոսն ընտրովի անդամներն են:


50. Գիտական խորհրդի կազմում ի պաշտոնե ընդգրկվում են ռեկտորը (որը գիտական խորհրդի նախագահն է), պրոռեկտորները, ռեկտորի աշխատակազմի ղեկավարը, գիտական քարտուղարը (գիտական խորհրդի քարտուղար), ուսումնական գործընթացի համակարգման և կազմակերպման բաժնի վարիչը, ֆակուլտետների դեկանները, ամբիոնների վարիչները, արհեստակցական կազմակերպության նախագահը, գրադարանի տնօրենը, ինչպես նաև ընտրովի անդամներ: Գիտական խորհրդի ընտրովի անդամների թեկնածություններն առաջադրվում են ԵՊԼՀ գիտաուսումնական ստորաբաժանումների կողմից: ԵՊԼՀ-ի գիտական խորհրդի անդամների թվի 25 տոկոսը սովորողներն են, որոնց առաջադրում են համապատասխան ֆակուլտետների  ուսանողական խորհուրդները, իսկ  ընտրությունն իրականացնում է ԵՊԼՀ-ի ուսանողական խորհրդի նախագահությունը:


51. Գիտական խորհրդի նիստը համարվում է իրավազոր նրա անդամների 2/3-ի մասնակցության դեպքում։ Որոշումներն ընդունվում են խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բաց քվեարկությամբ, եթե որոշում չի ընդունվում փակ, գաղտնի քվեարկության մասին։ Գիտական խորհրդի նիստերը կարող են անցկացվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության այլ միջոցների կիրառմամբ, ինչպես նաև հարցման միջոցով:


52. Գիտական խորհրդի արտահերթ նիստերը կարող են հրավիրվել գիտական խորհրդի նախագահի առաջարկով, ինչպես նաև գիտական խորհրդի անդամների 1/3-ի պահանջով։ Գիտական խորհրդի նախագահն արտահերթ նիստ հրավիրելու վերաբերյալ պահանջն ստանալուց հետո 10-օրյա ժամկետում պարտավոր է ապահովել նիստի գումարումը:

  

Գիտական խորհրդի նիստերի որոշումներ

2016-2017 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի որոշումներ
2015-2016 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի որոշումներ
2014-2015 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի որոշումներ

2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 7 նիստերի որոշումներ
2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 նիստի որոշումներ
2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 4 նիստերի որոշումներ 

2013-2014 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ 


2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 9 - 10 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 7 - 8 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 - 6 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 4 նիստերի որոշումներ
2012-2013 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ

2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 8 - 9 նիստերի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 7 նիստերի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 նիստի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 4 նիստի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 նիստի որոշումներ
2011-2012 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ


2010-2011 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 7 - 8 նիստերի որոշումներ
2010-2011 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 6 նիստերի որոշումներ

2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 12 - 13 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 10 - 11 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 8 - 9 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 7 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 4 - 5 նիստերի որոշումներ
2009-2010 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 3 նիստերի որոշումներ

2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 6 - 8 նիստերի որոշումներ
2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 5 նիստի որոշումներ
2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 4 նիստերի որոշումներ
2008-2009 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ
2007-2008 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 7 - 8 նիստերի որոշումներ
2007-2008 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 6 նիստերի որոշումներ
2007-2008 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 1 - 2 նիստերի որոշումներ

2006-2007 ուսումնական տարվա գիտխորհրդի հ. 3 - 8 նիստերի որոշումներ
 
 
ԵՊԼՀ գիտխորհրդի կազմը

 1. Հարությունյան Կարինե /նախագահ/
 1. Աբրահամյան Կարինե  
 1. Ակոպյան Ցոլակ
 1. Ամիրխանյան Միքայել
 1. Աչոյան Աննա
 1. Ասլանյան Դիաննա
 1. Ավագյան Արթուր
 1. Ափյան Հասմիկ
 1. Բաղդասարյան Սեդա
 1. Բարլեզիզյան Արամ
 1. Բեժանյան Անուշ
 1. Գասպարյան Գայանե
 1. Գրիգորյան Մերի
 1. Գուլանյան Կարինե
 1. Գևորգյան Ռուբեն
 1. Գևորգյան Գայանե
 1. Եղիազարյան Գայանե
 1. Էթարյան Ելենա
 1. Թադևոսյան Տաթև
 1. Թորոսյան Տիգրան
 1. Թումասյան Վիկտորիյա
 1. Թևոսյան Խաչատուր
 1. Իսրայելյան Նիկոլայ
 1. Խաչատրյան Նատալյա
 1. Խաչատրյան Սամվել
 1. Խաչատրյան Ռոբերտ
 1. Հալուլյան Անահիտ
 1. Հակոբյան Ռոզա
 1. Հովհաննիսյան Նարինե
 1. Հովհաննիսյան Ֆրունզե
 1. Հովսեփյան Անի
 1. Ղազարյան Դոնարա
 1. Ղազարյան Էլիզա
 1. Ճանճապանյան Հարություն
 1. Մադոյան Իռեն
 1. Մադոյան Հակոբ
 1. Մանուկյան Ռուզան
 1. Մարգարյան Բելա
 1. Մարգարյան Սվետլանա
 1. Միլիտոսյան Լուիզա
 1. Չուլյան Աննա
 1. Պետրոսյան Հայկ
 1. Պողոսյան Սաթենիկ
 1. Սարգիսովա Միլանա
 1. Սարոյան Լիլիթ
 1. Սողիկյան Քրիստինե
 1. Վարդանյան Վարդան
 1. Վարդանյան Քնարա
 1. Տատկալո Նինա
 1. Տիոյան Սուսաննա      
 1. Տեր-Վարդանյան Ժենյա
 1. Փիլավջյան Հասմիկ
 1. Ֆլջյան Լուսինե


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ